2020-11-01

انسداد مادرزادی مجرای اشکی در کودکان

انسداد مجرای اشکی در کودکان اغلب مادرزادی است و در 5 درصد تولدهای نرمال دیده می شود. محل انسداد غالباً در دریچه (هانسر Hanser) در انتهای […]
تماس با مطب